31. Muốn biết chúng ta có yêu mến Thiên Chúa hay không, thì có thể coi dấu hiệu này là: coi chúng ta có yêu mến tha nhân không? Bởi vì hai loại yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân thì vĩnh viễn không tách khỏi nhau.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info