28. Thật vậy, Thiên Chúa ẩn tàng bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người của Ngài, duy chỉ có tình yêu vô hạn của Ngài là tỏ hiện mà thôi.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info